فرم ثبت نام دوره


w3ls
کاربر گرامی مبلغ دوره را به حساب ذیل واریز کنید و سپس فیش واریزی خود را در سیستم ثبت کنید.
شماره حساب: 166621143
شماره شبای: 280180000000000166621143
شماره کارت : 5859837000367686
بانک تجارت به نام پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی