فرم ثبت نام ویژه متخصصین درایو تست

اطلاعات شخصی
اطلاعات تحصیلی
 • NEMO
 • PROBE
 • TEMS investigation
 • TEMS Discovery
 • ACTIX
 • ATOLL
 • Google Earth
 • MAP info
 • Google map
 • SSV
 • Spectrum clearance
 • Drive test coordinator
 • Site Acquisition
 • Technical site survey
 • Technical installation
 • RF Planning
 • Transmission Planning
 • Optimization
 • Swap
 • Civil Work
 • Xeous
 • ASSET
 • Re-farming
 • Automatic Frequency planning
 • TD LTE
اطلاعات تماسی
بارگذاری فایل

تماس با ما

برای آگاهی از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی عضو خبرنامه سایت شوید