دسته بندي تومور سرطان سينه با ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات دسته بندي تومور سرطان سينه با ...
  تاریخ انتشار : 1389/9/10   نام نشریه : چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران   تعداد صفحات : 22
دسته بندي تومور سرطان سينه با استفاده از روش استدلال نمونه محور

چکیده مقاله


نویسندگان : علی اصغر لیایی، محمد درزی ،زهرا مرادی منش، سید مهدی حسینی