مديريت فرايندهاي سازماني بر اس...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات مديريت فرايندهاي سازماني بر اس...
  تاریخ انتشار : 1389/8/13   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 312
مديريت فرايندهاي سازماني بر اساس معماري ARIS

سرفصل های کتاب

فصل اول- مقدمه بر مدیریت فرآیندهای سازمان

فصل دوم- معرفی پلت‌فرم ARIS

فصل سوم- اصول فرموله‌سازی فرآیند در پلت‌فرم استراتژی با استفاده از ARIS BSC

فصل چهارم- اصول مدیریت (طراحی) فرآیند در پلت‌فرم طراحی ARIS

فصل پنجم- معماری فرآیندهای سازمان با ARIS

فصل ششم- زنجیره‌های فرآیند "رویداد محور"

فصل هفتم- اشیا و ارتباطات

فصل هشتم- مدل‌سازی ساختار سازمان

فصل نهم- بهینه‌سازی و هزینه‌یابی فرآیندها با ARIS business optimizer

فصل دهم- شبیه‌سازی فرآیندها

فصل یازدهم- اصول پیاده‌سازی فرآیند در پلت‌فرم پیاده‌سازی با استفاده از ARIS SOA Designer

فصل دوازدهم- اصول پایش فرآیند در پلت‌فرم کنترل با استفاده از ARIS PPM

فصل سیزدهم- نقش‌ها و مسئولیت‌ها در مدیریت فرآیندهای سازمان

فصل چهاردهم- موردکاوی‌ها


نویسندگان : سیدمهدی سادات رسول