شناسایی مشخصات کارکردی مقاله ه...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات شناسایی مشخصات کارکردی مقاله ه...
  تاریخ انتشار : 1393/10/9   نام نشریه : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، ارتباطات و کامپیوتر   تعداد صفحات : 389
شناسایی مشخصات کارکردی مقاله های خبری برخط

چکیده مقاله


نویسندگان : رویا حسنیان، جواد کارگر