توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط...
  تاریخ انتشار : 1395/2/1   نام نشریه : کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست   تعداد صفحات : 55
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز در کشورهای در حال توسعه :مطالعه موردی چند کشور منتخب

چکیده مقاله


نویسندگان : بهنام اکبریان، حبیب الله اصغری