اجرای خدمات نظارت و کنترل بر م...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات اجرای خدمات نظارت و کنترل بر م...
  تاریخ شروع پروژه : 1398/10/24  کارفرما : شرکت نقش اول کیفیت
اجرای خدمات نظارت و کنترل بر میزان چگالی توان پرتوهای سایتهای BTS کل کشور

خلاصه طرح