مشاوره و نظارت بر اجرای دوره ه...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مشاوره و نظارت بر اجرای دوره ه...
  تاریخ شروع پروژه : 1398/10/30  کارفرما : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و توسعه نظام جامع آموزش

خلاصه طرح