شناسایی بیماری های درخت انگور ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات شناسایی بیماری های درخت انگور ...
  تاریخ شروع پروژه : 1398/10/30  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی

خلاصه طرح