مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

وحید ضرابی مربی پژوهشی
zarrabi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی صنایع
88930150

زهرا رضی -
Razi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی صنایع
88930150

محمد تقی پور مربی پژوهشی
taghipour@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
88930150