مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
43 A Conceptual model for job analysis of Incubators’ managers based on ONET model ONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS – IASP, 25., 2008, Johannesburg, South Africa بین المللی 1388/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
44 National Growth Hub; An Approach for National Collaboration Among STPs/ incubator in Iran International Association of Science بین المللی 1388/10/8 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
45 برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ملی 1387/11/15 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
46 بومي سازي مدل ARC جهت مديريت و گزارش‌دهي سرمايه‌هاي فكري مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ملی 1387/10/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
47 FCRS: A fuzzy case-based recommender system for SMEs International Conference on Educational and Informtion Technology -(ICEIT 2010 بین المللی 1387/9/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
48 A Conceptual model for job analysis of Incubators’ managers based on ONET model XXV IASP World Conference 2008, 14-17 September 2008 بین المللی 1387/6/25 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات