مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
49 A Mathematical Model for Training Scheduling in Incubators International Conference on computers and Industrial Engineering بین المللی 1387/6/18 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
50 A Conceptual Model for Human Resource Development and Training in ICT Sector based on Porter Value Chain Template: case study in Iran 10th International Conference on Human and Peratice across Europe بین المللی 1387/4/17 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
51 The interaction between STPs/ incubators and their host organization -IASP-Science parks Administration بین المللی 1387/4/11 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
52 ارائه رويكردي جهت مديريت سرمايه‌هاي فكري در سازمانها و مراكز تحقيقاتي (مطالعه موردي مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي) هفتمین همایش مراکزتحقیق وتوسعه صنایع و معادن ملی 1387/4/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
53 برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ملی 1387/4/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
54 ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك در ايران با روش برنامه اروپاي الكترونيك دومین همایش شهر الکترونیک بین المللی 1387/3/3 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات