طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
13 تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های منتخب پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/13 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
14 خرید خدمات مشاوره سامانه نظام مدیریت فنی اجرایی و راهبری کمیسیونها کارگروهها و کمیته های تخصصی مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی در سطح دستگاههای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/7/26 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
15 تدوین طرح جامع سازمان همکاریهای بین المللی ایران (ایریکا) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/7/22 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (4)
16 برنامه جامع آموزشی برای نیروی کار ایرانی از طریق توسعه محتوای آموزش الکترونیکی (جایکا) سازمان برنامه و بودجه کشور گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
17 نیازسنجی و تولید محتوای الکترونیکی در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
18 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت پژوهش (سامپ) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/9/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)